Wipac Czech sro

麦格纳(Magna)收购Wipac Czech sro,扩大照明能力

麦格纳已同意收购位于捷克共和国俄斯特拉发的高级汽车照明工程公司Wipac Czech…